Новые поступления

История Казахстана

Тургараева Г.М.

История Казахстана [Текст] : учебник: курс лекций / Г. М. Тургараева. - Алматы : CyberSmith, 2017 - .

Ч.1. - 2017. - 440 с. - Библиогр.: с. 436-439. - ISBN 978-601-310-597-0
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі маманның кітапханасы "Қазақстанда еңбекті қорғау" журналына қосымша
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі маманның кітапханасы "Қазақстанда еңбекті қорғау" журналына қосымша [Текст] : научное издание / М. Т. Қабжәмитов. - Алматы : [б. и.], 2013. - ISBN 978-601-7324-13-1
Биогеохимия және экотоксикология

Тыкежанова, Г. М.

Биогеохимия және экотоксикология [Мәтін] : оқу құралы / Г. М. Тыкежанова ; Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : Типография Арко, 2016. - 260 б. - Библиогр.: 254-255 б. . - 500 экз. - ISBN 978-601-204-367-9
Правовые основы ювенальной юстиции в Казахстане: теория и практика
Правовые основы ювенальной юстиции в Казахстане: теория и практика [Текст] : монография / Е. К. Кубеев [и др.] ; Карагандинский гос. ун-т. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2016. - 184 с. - Библиогр.: с. 170-183. - 500 экз. - ISBN 978-9965-39-568-0
Технологии профилактики суицидального поведения подростка: арт-терапия

Садвакасова, З. М.

Технологии профилактики суицидального поведения подростка: арт-терапия [Текст] : учебно-методическое пособие / З. М. Садвакасова ; Казахский нац. ун-т им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 309 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - 50 экз. - ISBN 978-601-04-2470-8
Русско-казахско-англо-китайский терминологический словарь по экономике
Русско-казахско-англо-китайский терминологический словарь по экономике [Текст] = Экономика бойынша орысша-қазақша-ағылшын-қытай терминологиялық сөздігі = Russian-kazakh-english-chinese terminological dictionary : научное издание / Б. А. Жетписбаева [и др.] ; Карагандинский гос. ун-т. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2016. - 452 с. - 100 экз. - ISBN 978-9965-589-34-2
Английский язык для специальностей "Биотехнология", "Биология", "Экология"

Зенгин, О.

Английский язык для специальностей "Биотехнология", "Биология", "Экология" [Текст] : учеб. пособие / О. Зенгин, Ж. С. Калкабекова, А. А. Ганюкова. - Алматы : ССК, 2016. - 262 с. : ил. - Библиогр.: с. 262. - ISBN 978-601-310-519
Методы молекулярно-генетического анализа в судебно-медицинской экспертизе

Мусабекова, С. А.

Методы молекулярно-генетического анализа в судебно-медицинской экспертизе [Текст] : учеб. пособие / С. А. Мусабекова. - Алматы : CyberSmith, 2017. - 150 с. : рис. - Библиогр.: с. 114-119. - ISBN 978-601-310-837-7
Аналитическая химия (количественные, физико-химические методы анализа)

Исабаева, Г. М.

Аналитическая химия (количественные, физико-химические методы анализа) [Текст] : учеб. пособие / Г. М. Исабаева. - Алматы : CyberSmith, 2017. - 179 c. : рис. - Библиогр.: с. 179. - ISBN 978-601-310-893-1
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы жалпы бөлім пәні бойынша практикум

Уалиева, Ж. Б.

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы жалпы бөлім пәні бойынша практикум [Мәтін] : оқулық / Ж. Б. Уалиева. - Алматы : CyberSmith, 2017. - 160 б. - ISBN 978-601-310-845-2
Englisn Language

Kerimbekova, M

Workbook on the professional-oriented Englisn Language for the students of the Specialty "Biology" [Текст] : учеб. пособие / M. Kerimbekova [и др.]. - Алматы : ССК, 2016. - 100 p. : il. - Библиогр.: с. 96. - ISBN 978-601-310-120-0
Кванттық механиканың есептер жинағы

Тамаев, С.

Кванттық механиканың есептер жинағы : оқулық / С. Тамаев. - Алматы : Дәуір, 2015. - 299 б. - Библиогр.: 275-276 б.  - ISBN 978-601-217-540-0

Биохимия

Кэмпбелл М. К.

Биохимия [Текст] : оқулық / М. К. Кэмпбелл, Ш. О. Фаррелл ; ауд. А. Е. Ережепов. - Алматы : Полиграфкомбинат, 2014 - . - ISBN 978-601-7427-09-3.

2-ші т. - . - 2014. - 557 б. : сур. - Пер. изд. : Biochemistry / M. K. Campbell, S. O. Farrell. - 7th edit. - ISBN 978-601-7427-09-2(2 т.)

Заманауи физика

Крэйн К.С.

Заманауи физика [Текст] : оқулық / К. С. Крэйн. - Алматы : Дәуір, 2014 - . - ISBN 978-601-7427-20-1(ортақ).

2-ші бөлім . - 2014. - 392 б. : сур. - Пер. изд. : Modern physics / K. S. Krane. - third edition.  - ISBN 978-601-217-503-5

Кванттық механика

Кониши К.

Кванттық механика [Текст] : жаңа көзқарас: оқулық / К. Кониши, Д. Паффути. - Алматы : Дәуір, 2014 - . - ISBN 978-601-7427-22(ортақ).

2-ші т. - . - 2014. - 614 б. - Пер. изд. : Quantum mechanics : A New Introduction / K. Konishi, G. Paffuti.

Криминалистическая психология

Криминалистическая психология [Текст] : учеб. пособие / Е. К. Кубеев [и др.] ; Карагандинский гос. ун-т. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2015. - 550 с. - Библиогр.: с. 494-511. - ISBN 978-9965-39-279-5 

Күн энергиясы мен жаңартылатын энергия нанофизикасы

Вулф, Эдуард Л.

Күн энергиясы мен жаңартылатын энергия нанофизикасы [Мәтін] : оқулық / Эдуард Л. Вулф. - Алматы : Б.ж., 2016. - 240 б. - Библиогр.: 233-239 б. . - Пер. изд. : Nanophysics of solar and renewable energy / L.Wolf Edward. - 2012. - ISBN 978-601-7529-54-3 

Шығармалары

Асфендиаров С.

Шығармалары [Текст] : төрттомдық шығармалар жинағы / С. Асфендиаров. - Алматы : Ел-шежіре, 2014 - . - ISBN 978-601-7317-82-9.

1-ші т. - . - 2014. - 367 б. - ISBN 978-601-7317-83-6 

Академик Е.А.Бөкетовтің ғылыми және шығармашылық мұрасы Е.А.Бөкетовтің 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, 27-28 наурыз

Академик Е.А.Бөкетовтің ғылыми және шығармашылық мұрасы Е.А.Бөкетовтің 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, 27-28 наурыз [Текст] = Научное и творческое наследие академика Е.А.Букетова: материалы междунар.научно-практической конф., посвященной 90-летию Е.А.Букетова, 27-28 марта = Scientific and Cultural Inheritance of Academician E.A.Buketov : ғылыми бвсылым / академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті; гл. ред.Е.К.Кубеев; редкол. Р.М.Жумашев [и др.]. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2015 - . - ISBN 978-9965-39-260-3.

Махмұт Қашқари және оның "Түркі тілдері сөздігі" (ХI ғ.)

Шарапатұлы, Ш.

Махмұт Қашқари және оның "Түркі тілдері сөздігі" (ХI ғ.): зерттеу / Шапағат Шарапатұлы. - Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2016. - 393 б. : сур. - Библиогр.: 369-392 б. . - ISBN 978-601-273-223-8