Новые поступления

Күн энергиясы мен жаңартылатын энергия нанофизикасы

Вулф, Эдуард Л.

Күн энергиясы мен жаңартылатын энергия нанофизикасы [Мәтін] : оқулық / Эдуард Л. Вулф. - Алматы : Б.ж., 2016. - 240 б. - Библиогр.: 233-239 б. . - Пер. изд. : Nanophysics of solar and renewable energy / L.Wolf Edward. - 2012. - ISBN 978-601-7529-54-3 

Шығармалары

Асфендиаров С.

Шығармалары [Текст] : төрттомдық шығармалар жинағы / С. Асфендиаров. - Алматы : Ел-шежіре, 2014 - . - ISBN 978-601-7317-82-9.

1-ші т. - . - 2014. - 367 б. - ISBN 978-601-7317-83-6 

Академик Е.А.Бөкетовтің ғылыми және шығармашылық мұрасы Е.А.Бөкетовтің 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, 27-28 наурыз

Академик Е.А.Бөкетовтің ғылыми және шығармашылық мұрасы Е.А.Бөкетовтің 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, 27-28 наурыз [Текст] = Научное и творческое наследие академика Е.А.Букетова: материалы междунар.научно-практической конф., посвященной 90-летию Е.А.Букетова, 27-28 марта = Scientific and Cultural Inheritance of Academician E.A.Buketov : ғылыми бвсылым / академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті; гл. ред.Е.К.Кубеев; редкол. Р.М.Жумашев [и др.]. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2015 - . - ISBN 978-9965-39-260-3.

Махмұт Қашқари және оның "Түркі тілдері сөздігі" (ХI ғ.)

Шарапатұлы, Ш.

Махмұт Қашқари және оның "Түркі тілдері сөздігі" (ХI ғ.): зерттеу / Шапағат Шарапатұлы. - Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2016. - 393 б. : сур. - Библиогр.: 369-392 б. . - ISBN 978-601-273-223-8

Жұңгo бірінші тарихи мұрағатында сақталған қазақша құжаттар

Әбділәшімұлы, Д.

Жұңгo бірінші тарихи мұрағатында сақталған қазақша құжаттар: ғылыми басылым / Дүйсеналі Әбділәшімұлы. - Алматы : Елтаным баспасы, 2016. - 216 б. : 500. - Библиогр.: 210-214 б. . - ISBN 978-601-7849-18-4 

Қосалқы тарихи пәндер

63.2я73л
Ш 80
Шотбакова, Л. Қ.

Қосалқы тарихи пәндер [Мәтін] : оқу құралы / Л. Қ. Шотбакова, М. С. Амрина ; Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2016. - 418 б. : сур. - Библиогр.: 413-414 б. . - 200 экз. - ISBN 978-9965-39-566-6 :

К новым победам и свершениям

Людмила Леонидовна Батурина: к новым победам и свершениям: научное издание / Карагандинский гос. ун-т ; отв. ред.: Б. Т. Тулеуова, Б. А. Досова, Г. М. Смагулова. - Караганда : Изд - во КарГУ, 2016. - 142 с. 


     Предлагаемая читателю книга содержит свидетельства профессиональной, научной, общественной и личной жизни кандидата исторических наук, профессора кафедры всемирной истории и международных отношений, заслуженного работника Карагандинского государственного университета имени академика Е.А.Букетова Людмилы Леонидовны Батуриной: библиография научных трудов, статьи, поздравления разных лет, фотографии.

Тіл табиғаты

 

Түйте, Е. Е. 
Тіл табиғаты: оқу құралы / Е. Е. Түйте ; Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы , 2016. - 111 б.
 


      Тіл табиғатын қай кезде болмасын зерттеп отыру қажет. Себебі тіл – қоғам өзгенрген сайын, бірге дамып отыратын әлеуметтік құбылыс. Адам санасының өсуі, танымының кеңеюі оның тіліне, сөйлеуіне әсер етері сөзсіз. Аталған оқу құралында лингвистиканың нысаны – тілдің қоғамдық қызметі мен әлеуметтік мәні, тілдің шығуына қатыcты көзқарастар, әлем тілдерінің жіктелуі, тілдің қоғам, сөйлеу, ойлау және таныммен байланыстары қарастырылған.
      Оқу құралы студенттер мен магистраннтарға, тіл мамандарына арналған.

Химияны оқытудың жаңа технологиялары

 

Кокибасова, Г. Т. Химияны оқытудың жаңа технологиялары: оқу құралы / Г. Т. Кокибасова ; Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2016. - 142 б. 


    Оқу кұралы болашақ мұғалімдерді химияны оқыту теориясымен қаруландырып, іс жүзінде күнделікті туындап отырған жеке әдістемелік мәселелерді ғылыми тұрғыдан шеше білуге әзірлейді. Химия сабақтарында жиі қолданылатын, педагогикалык сараман кезінде сынақтан өткізілген технологияларды кіріктіру жолдары, олардың негізінде құрылған сабактардьң үлгілері жасалып нақты мысалдар келтірілген.
    Университеттердің және жалпы жоғары оқу орындарының 5В 011200 - «Химия» мамандық студенттеріне, магистранттарына арналған және мектеп мүғалімдеріне пайдалы болады деп сенемін.

Монография

 

Тебенова, Қ. С. Педагог мамандарды инклюзивті білім беру жүйесіне даярлау: монография / Қ. С. Тебенова, Р. М. Айтжанова, А. Р. Рымханова ; Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : [Арко], 2016. - 264 б. 
     Монография инклюзивті білім беру жүйесінде педагогикалык қызмет атқаруға қажетгі кәсіби кұзіреттілік немесе кәсіби даярлыкты калыптастырудың моделі мен оны жүзеге асыру мәселелеріне арналған. Жалпы білім беретін және инклюзивті тәжірибені енгізген білім мекемелерінде қызмет істейтін педагог мамандар мен «Білім беру» бағытында окитын студенттер мен магистранттар үшін пайдалы басылым.