Меню Закрыть

Указатели

ƏОЖ 001:316.477(01)
ББК 91.9:72
Б 90

Евней Арстанович Букетов: Биобиблиогр. указ. / Гл. ред.
Е.К. Кубеев; отв. ред. Р.М. Жумашев; сост.: Д.Р. Альма-
гамбетова, А.К. Абдреймова, Л.А. Ершова. — Караганда:
Изд-во КарГУ, 2015. — 113 с.

Просмотреть

ƏОЖ 54
ББК 24
E20

Е.А. Бөкетов шығармалар жинағына арналған Анықтамалық том =
Справочный том к Собранию сочинений Е.А. Букетова / Бас ред.
Е.Қ. Көбеев; жауапты ред. Р.М. Жұмашев; құраст. Д.Р. Альмағамбетова
жəне т.б. ― Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2016. ― 135 бет.

Просмотреть

ӘОЖ
КБЖ 84 (5Қаз.)
Ж 63

Қасым Аманжолов.
Библиографиялық көрсеткіш. Құрастырғандар:
С.Жұмағұл, Е.Тілешов, С.Телпекбаева, Ж.Жарылғапов.
– Қарағанды: ҚарУ баспасы, 2021. – 228 б.

Просмотреть