Новые поступления

Дәрілік полимерлердің технологиясы

35.66я73л
Қ 15

Қажмұратова, А. Т.

Дәрілік полимерлердің технологиясы [Мәтін] : оқу құралы / А. Т. Қажмұратова ; ҚР білім және ғылым мин-гі, Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2019. - 116 б. : сур. - Библиогр.: 113 б. . - ISBN 978-9965-39-765-3
Жасампаз жандардың 7 дағдысы

88.5
К 45

Кови , Стивен Р.

Жасампаз жандардың 7 дағдысы: Тұлғаны дамытудың тегеурінді тетіктері [Мәтін] : ғылыми басылым / Стивен Р. Кови . - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 352 б. - (Рухани жаңғыру). - Пер. изд. : The 7 habits of highly effective people : powerful lessons in personal chande / Stephen Covey. - New York. - ISBN 978-601-7943-27-1
Абай және қазақ елінің болашағы

66.3(2К)
С 28

Сәбден, О.

Абай және қазақ елінің болашағы (қара сөздерін XXI ғасырда іске асыру тетіктері) [Мәтін] : ғылыми басылым / Оразалы Сәбден. - Алматы : Service Press, 2017. - 215 б. : сур. - Библиогр.: 169-175 б. . - ISBN 978-601-278-869-3

Жалпы физика

22.3я73
Қ74
Құлбекұлы, М.

Жалпы физика [Мәтін] : оқу құралы / Марат Құлбекұлы ; ҚР білім және ғылым мин-гі. - Алматы : Қарасай, 2017. - 448 б. - Библиогр.: 439-441 б. . - ISBN 978-601-7212-23-0

Сосуществование этнических групп в Казахстане

66.5(2К)
С 66

Сосуществование этнических групп в Казахстане [Текст] = Zusammenleben der Ethnischen gruppen in Kasachstan : научное издание / М. Кайзер [и др.] ; Konrad Adenauer Stiftung. - Алматы : Б.и., 2017/2018. - 76 с. : a - фот. цв. ; 82 p. : il.

Социальная деятельность в контексте методологического дискурса

87.617л
Б 28

Батурин, В. С.

Социальная деятельность в контексте методологического дискурса [Текст] : сб. избранных науч. тр. / В. С. Батурин. - Караганда : ИП Марченко Г.Г., 2017. - 344 с. - ISBN 978-9965-39-675-5

Видные ученые-юристы Казахстана ХХ-начала-ХХI веков

67.0(2К)я21
В 42

Видные ученые-юристы Казахстана ХХ-начала-ХХI веков [Текст] : энциклопедический справочник. В трех частях.

Часть 1 : А-Д. - Астана : Дәме, 2017. - ISBN 978-601-278-922-5
Эра независимости

66.3(2К)
Н 19
Назарбаев , Н. А.

Эра независимости [Текст] : научное издание / Н. А. Назарбаев . - Астана : Б.и., 2017. - 507 с. - ISBN 978-601-06-4712-1

Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және жоспарлау

65.9(2)29я73л
М 40

Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және жоспарлау [Мәтін] : оқулық / Д. М. Усенова [ж.б.] ; Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті, ҚР білім және ғылым мин-гі. - Қарағанды : Арко, 2017. - 230 б. : кесте. - Библиогр.: 227-230 б. - ISBN 978-9965-39-625-0 : Б.ж тг.

Центральная Азия - 2020: четыре стратегических концепта

66.4(5)
Ц 38

Центральная Азия - 2020: четыре стратегических концепта [Текст] : аналитический доклад / Б. А. Ауелбаев [и др.]. ; под ред. Е. Т. Карина ; КИСИ при Президенте РК. - Астана : КИСИ при Президенте РК, 2016. - 51 с. : ил. - ISBN 978-601-7476-10-6

Зейнолла әлемі

83.3(2=Каз)
З-41

Зейнолла әлемі [Мәтін] : мақалалар, естеліктер, көптомдыққа енбей қалған жазбалар, сұхбаттар, афоризмдер / құраст. Г. Н. Узенбаева. - Алматы : Ан Арыс, 2017. - 424 б. : фот.цв. - ISBN 978-601-7828-61-5

Память из пламени Афганистана

63.3(2)73
П 15
Память из пламени
Афганистана [Текст] : интервью с воинами-интернационалистами Афганской войны 1979-1989 годов / под ред.: М. Ларюэль, Б. Ракишевой, Г. Ашкеновой. - Астана : КИСИ при Президенте РК, 2016 - . - ISBN 978-601-80557-1-3.

Кн. 1 : Казахстан. - 2016. - 215 с. : фот. - ISBN 978-601-80557-4-4(Кн.1)

Әминов Т.М.  

Қазіргі Қазақстан тарихы: оқу құралы/ Т.М.  Әминов. - Алматы: Бастау, 2017. - 472 б.

Basic Course of English Language (A2, B1 Level): учебно-методическое пособие/ Г. Т. Смагулова [et al.]; Карагандинский гос. ун-т. - Караганда: Изд-во КарГУ, 2017. - 384 с.: табл.

Theoretical and Experimental Chemistry: abstracts of the VI international scientific conference, dedicated to EXPO - 2017, 15-17 june/ Academician Ye. A. Buketov Karaganda State University. - Karaganda: Publ. House of KSU, 2017. - 137 p.

История Казахстана

Тургараева Г.М.

История Казахстана [Текст] : учебник: курс лекций / Г. М. Тургараева. - Алматы : CyberSmith, 2017 - .

Ч.1. - 2017. - 440 с. - Библиогр.: с. 436-439. - ISBN 978-601-310-597-0
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі маманның кітапханасы "Қазақстанда еңбекті қорғау" журналына қосымша
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі маманның кітапханасы "Қазақстанда еңбекті қорғау" журналына қосымша [Текст] : научное издание / М. Т. Қабжәмитов. - Алматы : [б. и.], 2013. - ISBN 978-601-7324-13-1
Биогеохимия және экотоксикология

Тыкежанова, Г. М.

Биогеохимия және экотоксикология [Мәтін] : оқу құралы / Г. М. Тыкежанова ; Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : Типография Арко, 2016. - 260 б. - Библиогр.: 254-255 б. . - 500 экз. - ISBN 978-601-204-367-9
Правовые основы ювенальной юстиции в Казахстане: теория и практика
Правовые основы ювенальной юстиции в Казахстане: теория и практика [Текст] : монография / Е. К. Кубеев [и др.] ; Карагандинский гос. ун-т. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2016. - 184 с. - Библиогр.: с. 170-183. - 500 экз. - ISBN 978-9965-39-568-0