Новые поступления

Русско-казахско-англо-китайский терминологический словарь по экономике
Русско-казахско-англо-китайский терминологический словарь по экономике [Текст] = Экономика бойынша орысша-қазақша-ағылшын-қытай терминологиялық сөздігі = Russian-kazakh-english-chinese terminological dictionary : научное издание / Б. А. Жетписбаева [и др.] ; Карагандинский гос. ун-т. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2016. - 452 с. - 100 экз. - ISBN 978-9965-589-34-2
Английский язык для специальностей "Биотехнология", "Биология", "Экология"

Зенгин, О.

Английский язык для специальностей "Биотехнология", "Биология", "Экология" [Текст] : учеб. пособие / О. Зенгин, Ж. С. Калкабекова, А. А. Ганюкова. - Алматы : ССК, 2016. - 262 с. : ил. - Библиогр.: с. 262. - ISBN 978-601-310-519
Методы молекулярно-генетического анализа в судебно-медицинской экспертизе

Мусабекова, С. А.

Методы молекулярно-генетического анализа в судебно-медицинской экспертизе [Текст] : учеб. пособие / С. А. Мусабекова. - Алматы : CyberSmith, 2017. - 150 с. : рис. - Библиогр.: с. 114-119. - ISBN 978-601-310-837-7
Аналитическая химия (количественные, физико-химические методы анализа)

Исабаева, Г. М.

Аналитическая химия (количественные, физико-химические методы анализа) [Текст] : учеб. пособие / Г. М. Исабаева. - Алматы : CyberSmith, 2017. - 179 c. : рис. - Библиогр.: с. 179. - ISBN 978-601-310-893-1
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы жалпы бөлім пәні бойынша практикум

Уалиева, Ж. Б.

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы жалпы бөлім пәні бойынша практикум [Мәтін] : оқулық / Ж. Б. Уалиева. - Алматы : CyberSmith, 2017. - 160 б. - ISBN 978-601-310-845-2
Englisn Language

Kerimbekova, M

Workbook on the professional-oriented Englisn Language for the students of the Specialty "Biology" [Текст] : учеб. пособие / M. Kerimbekova [и др.]. - Алматы : ССК, 2016. - 100 p. : il. - Библиогр.: с. 96. - ISBN 978-601-310-120-0
Кванттық механиканың есептер жинағы

Тамаев, С.

Кванттық механиканың есептер жинағы : оқулық / С. Тамаев. - Алматы : Дәуір, 2015. - 299 б. - Библиогр.: 275-276 б.  - ISBN 978-601-217-540-0

Биохимия

Кэмпбелл М. К.

Биохимия [Текст] : оқулық / М. К. Кэмпбелл, Ш. О. Фаррелл ; ауд. А. Е. Ережепов. - Алматы : Полиграфкомбинат, 2014 - . - ISBN 978-601-7427-09-3.

2-ші т. - . - 2014. - 557 б. : сур. - Пер. изд. : Biochemistry / M. K. Campbell, S. O. Farrell. - 7th edit. - ISBN 978-601-7427-09-2(2 т.)

Заманауи физика

Крэйн К.С.

Заманауи физика [Текст] : оқулық / К. С. Крэйн. - Алматы : Дәуір, 2014 - . - ISBN 978-601-7427-20-1(ортақ).

2-ші бөлім . - 2014. - 392 б. : сур. - Пер. изд. : Modern physics / K. S. Krane. - third edition.  - ISBN 978-601-217-503-5

Кванттық механика

Кониши К.

Кванттық механика [Текст] : жаңа көзқарас: оқулық / К. Кониши, Д. Паффути. - Алматы : Дәуір, 2014 - . - ISBN 978-601-7427-22(ортақ).

2-ші т. - . - 2014. - 614 б. - Пер. изд. : Quantum mechanics : A New Introduction / K. Konishi, G. Paffuti.

Криминалистическая психология

Криминалистическая психология [Текст] : учеб. пособие / Е. К. Кубеев [и др.] ; Карагандинский гос. ун-т. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2015. - 550 с. - Библиогр.: с. 494-511. - ISBN 978-9965-39-279-5 

Күн энергиясы мен жаңартылатын энергия нанофизикасы

Вулф, Эдуард Л.

Күн энергиясы мен жаңартылатын энергия нанофизикасы [Мәтін] : оқулық / Эдуард Л. Вулф. - Алматы : Б.ж., 2016. - 240 б. - Библиогр.: 233-239 б. . - Пер. изд. : Nanophysics of solar and renewable energy / L.Wolf Edward. - 2012. - ISBN 978-601-7529-54-3 

Шығармалары

Асфендиаров С.

Шығармалары [Текст] : төрттомдық шығармалар жинағы / С. Асфендиаров. - Алматы : Ел-шежіре, 2014 - . - ISBN 978-601-7317-82-9.

1-ші т. - . - 2014. - 367 б. - ISBN 978-601-7317-83-6 

Академик Е.А.Бөкетовтің ғылыми және шығармашылық мұрасы Е.А.Бөкетовтің 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, 27-28 наурыз

Академик Е.А.Бөкетовтің ғылыми және шығармашылық мұрасы Е.А.Бөкетовтің 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, 27-28 наурыз [Текст] = Научное и творческое наследие академика Е.А.Букетова: материалы междунар.научно-практической конф., посвященной 90-летию Е.А.Букетова, 27-28 марта = Scientific and Cultural Inheritance of Academician E.A.Buketov : ғылыми бвсылым / академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті; гл. ред.Е.К.Кубеев; редкол. Р.М.Жумашев [и др.]. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2015 - . - ISBN 978-9965-39-260-3.

Махмұт Қашқари және оның "Түркі тілдері сөздігі" (ХI ғ.)

Шарапатұлы, Ш.

Махмұт Қашқари және оның "Түркі тілдері сөздігі" (ХI ғ.): зерттеу / Шапағат Шарапатұлы. - Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2016. - 393 б. : сур. - Библиогр.: 369-392 б. . - ISBN 978-601-273-223-8

Жұңгo бірінші тарихи мұрағатында сақталған қазақша құжаттар

Әбділәшімұлы, Д.

Жұңгo бірінші тарихи мұрағатында сақталған қазақша құжаттар: ғылыми басылым / Дүйсеналі Әбділәшімұлы. - Алматы : Елтаным баспасы, 2016. - 216 б. : 500. - Библиогр.: 210-214 б. . - ISBN 978-601-7849-18-4 

Қосалқы тарихи пәндер

63.2я73л
Ш 80
Шотбакова, Л. Қ.

Қосалқы тарихи пәндер [Мәтін] : оқу құралы / Л. Қ. Шотбакова, М. С. Амрина ; Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2016. - 418 б. : сур. - Библиогр.: 413-414 б. . - 200 экз. - ISBN 978-9965-39-566-6 :

К новым победам и свершениям

Людмила Леонидовна Батурина: к новым победам и свершениям: научное издание / Карагандинский гос. ун-т ; отв. ред.: Б. Т. Тулеуова, Б. А. Досова, Г. М. Смагулова. - Караганда : Изд - во КарГУ, 2016. - 142 с. 


     Предлагаемая читателю книга содержит свидетельства профессиональной, научной, общественной и личной жизни кандидата исторических наук, профессора кафедры всемирной истории и международных отношений, заслуженного работника Карагандинского государственного университета имени академика Е.А.Букетова Людмилы Леонидовны Батуриной: библиография научных трудов, статьи, поздравления разных лет, фотографии.

Тіл табиғаты

 

Түйте, Е. Е. 
Тіл табиғаты: оқу құралы / Е. Е. Түйте ; Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы , 2016. - 111 б.
 


      Тіл табиғатын қай кезде болмасын зерттеп отыру қажет. Себебі тіл – қоғам өзгенрген сайын, бірге дамып отыратын әлеуметтік құбылыс. Адам санасының өсуі, танымының кеңеюі оның тіліне, сөйлеуіне әсер етері сөзсіз. Аталған оқу құралында лингвистиканың нысаны – тілдің қоғамдық қызметі мен әлеуметтік мәні, тілдің шығуына қатыcты көзқарастар, әлем тілдерінің жіктелуі, тілдің қоғам, сөйлеу, ойлау және таныммен байланыстары қарастырылған.
      Оқу құралы студенттер мен магистраннтарға, тіл мамандарына арналған.

Химияны оқытудың жаңа технологиялары

 

Кокибасова, Г. Т. Химияны оқытудың жаңа технологиялары: оқу құралы / Г. Т. Кокибасова ; Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2016. - 142 б. 


    Оқу кұралы болашақ мұғалімдерді химияны оқыту теориясымен қаруландырып, іс жүзінде күнделікті туындап отырған жеке әдістемелік мәселелерді ғылыми тұрғыдан шеше білуге әзірлейді. Химия сабақтарында жиі қолданылатын, педагогикалык сараман кезінде сынақтан өткізілген технологияларды кіріктіру жолдары, олардың негізінде құрылған сабактардьң үлгілері жасалып нақты мысалдар келтірілген.
    Университеттердің және жалпы жоғары оқу орындарының 5В 011200 - «Химия» мамандық студенттеріне, магистранттарына арналған және мектеп мүғалімдеріне пайдалы болады деп сенемін.